• Users Online: 365
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

EXPERT REVIEW

Single-cell RNA expression profiling of ACE2 and AXL in the human maternal–Fetal interface

Zheng Qing-Liang, Duan Tao, Jin Li-Ping

Year : 2020| Volume: 4| Issue : 1 | Page no: 7-10

   This article has been cited by
 
1 COVID-19 epidemic: Disease characteristics in children
Jiatong She,Lanqin Liu,Wenjun Liu
Journal of Medical Virology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Neonates and Children From China: A Review
Yuanqiang Yu,Pingyang Chen
Frontiers in Pediatrics. 2020; 8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 COVID-19 in pregnancy: What do we really know?
Jerome Bouaziz,Marc Even,Frederique Isnard-Bogillot,Eli Vesale,Mariam Nikpayam,Andrei Mihalache,David Krief,Rene Frydman,Jean-March Ayoubi
F1000Research. 2020; 9: 362
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: a systematic review
Ziyi Yang,Min Wang,Ziyu Zhu,Yi Liu
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 An overview of COVID-19
Yu Shi,Gang Wang,Xiao-peng Cai,Jing-wen Deng,Lin Zheng,Hai-hong Zhu,Min Zheng,Bo Yang,Zhi Chen
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Coronaviruserkrankung 2019 (COVID-19) und Schwangerschaft
H. Kleinwechter,K. Laubner
Der Diabetologe. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article