• Users Online: 478
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most cited articles *

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
EXPERT REVIEWS
Single-cell RNA expression profiling of ACE2 and AXL in the human maternal–Fetal interface
Qing-Liang Zheng, Tao Duan, Li-Ping Jin
January-March 2020, 4(1):7-10
DOI:10.4103/2096-2924.278679  
  7 4,880 268
REVIEW ARTICLES
Estrogen Biosynthesis and Its Regulation in Endometriosis
Qiu-Ming Qi, Sun-Wei Guo, Xi-Shi Liu
January-March 2017, 1(1):55-61
DOI:10.4103/2096-2924.210698  
  3 2,578 310
ORIGINAL ARTICLES
Analysis of the Fragile X Mental Retardation 1 Premutation in Han Chinese Women Presenting with Primary Ovarian Insufficiency
Qing Chen, Qi-Qi Wang, Bao-Zhu Cai, Xiao-Jun Ren, Feng Zhang, Xiao-Jin Zhang
January-March 2017, 1(1):9-12
DOI:10.4103/2096-2924.210692  
  2 1,712 272
Influence of growth hormone supplementation in patients with thin endometrium undergoing frozen embryo transfer
Jun-Yi Yang, He Li, Nan Lu, Lu Li, Xiao-Xi Sun
January-March 2019, 3(1):49-53
DOI:10.4103/2096-2924.255983  
  2 1,381 199
REVIEW ARTICLES
Effects of Mycoestrogens on Female Reproduction
Christian Lee Andersen, Fei Zhao, Xiao-Qin Ye
January-March 2018, 2(1):52-58
DOI:10.4103/2096-2924.232875  
  2 1,528 167
CASE REPORTS
Infertility due to lack of zona pellucida caused by a compound heterozygous mutation in ZP1 gene
Zheng Zhang, Tao Shangguan, Yu-Yan Li, Wei He
July-September 2018, 2(3):183-186
DOI:10.4103/2096-2924.248486  
  1 860 130
ORIGINAL ARTICLES
LncRNA4667 is dispensable for spermatogenesis and fertility in mice
Yu-Bing Dai, Yu Lin, Ning Song, Fei Sun
January-March 2019, 3(1):18-23
DOI:10.4103/2096-2924.255985  
  1 1,127 192
Lin28B expression in reduced uterine perfusion pressure rat model
Yun Yang, Jia-Po Li, Yue Bian, Gui-Yu Song, Yuan-Yuan Li, Dong-Ying Zheng, Ling Huang, Chong Qiao
January-March 2019, 3(1):36-41
DOI:10.4103/2096-2924.255987  
  1 701 106
Gene Expression Pattern of Histone Acetylation Enzymes Changed in the Hypothalamus of Middle-Aged Female Rats: A Putative Mechanism for Female Reproductive Aging
Wen Xu, Na Zhang, Li-Sha Li, Yan Wang, Lin Wang, Mei-Rong Du, Da-Jin Li, Yan Sun
April-June 2018, 2(2):65-73
DOI:10.4103/2096-2924.242756  
  1 1,328 191
Effects of Dehydroepiandrosterone on Embryo Quality and Follicular Fluid Markers in Patients with Diminished Ovarian Reserves
Jing Fu, Hua-Feng Jiang, Lu Li, Ai-Jie Xin, Yi-Juan Sun, Xiao-Xi Sun
January-March 2017, 1(1):1-8
DOI:10.4103/2096-2924.210696  
  1 2,542 371
Cytogenetic analysis for fetal chromosomal abnormalities by amniocentesis: Review of over 40,000 consecutive cases in a single center
Shuo Zhang, Ming Yin, Jian-Zhong Xu, Cai-Xia Lei, Jun-Ping Wu, Xiao-Xi Sun, Yue-Ping Zhang
April-June 2017, 1(2):84-88
DOI:10.4103/2096-2924.216865  
  1 1,971 250
The GLI2 Missense Variant rs3738880 Significantly Increases the Risk of Neural Tube Defects in the Han Chinese Population
Shu-Xia Chen, Hui-Li Li, Cai-Hua Li, Ting Zhang, Hong-Yan Wang, Xue-Yan Yang
July-September 2017, 1(3):127-132
DOI:10.4103/2096-2924.224214  
  1 1,471 161
Effects of cryopreservation on human sperm glycocalyx
Yan-Cheng Wu, Ai-Jie Xin, Hui Lu, Hua Diao, Li Cheng, Yi-Hua Gu, Bin Wu, Sheng-Ce Tao, Zheng Li, Hui-Juan Shi, Yong-Lian Zhang
October-December 2017, 1(4):233-238
DOI:10.4103/2096-2924.224914  
  1 1,393 177
Galectin-9 Promotes Human Trophoblast Cell Invasion through Matrix Metalloproteinase-2 and p38 Signaling Pathway
Feng-Run Sun, Chun-Qing Chen, Min Yu, Song-Cun Wang, Da-Jin Li, Mei-Rong Du
January-March 2018, 2(1):1-7
DOI:10.4103/2096-2924.232880  
  1 1,762 245
Effect of Metformin-Induced Stimulation on the Expression of Insulin Receptor Substrate 1 through Negative Regulation of P70S6k
Hui-Ming Ma, Dong-Mei Chen, Li Xiang, Chao-Qun Liu, Qiao-Ni Hou, Yan-Tao He, Cheng Xin, Yong-Fang Zhang, Xiu-Ying Pei, Yan-Rong Wang, Xian Xu
January-March 2018, 2(1):15-20
DOI:10.4103/2096-2924.232874  
  1 1,445 188
Activated platelets induce hypoxia-inducible factor-1α expression likely through transforming growth factor-β1 in human endometrial stromal cells
Qiu-Ming Qi, Sun-Wei Guo, Xi-Shi Liu
April-June 2019, 3(2):69-76
DOI:10.4103/2096-2924.262390  
  1 737 125
Distinctive genes involved in steroidogenesis associated with follicular abnormal development in polycystic ovary syndrome model
Kai-Lun Yu, Xiu-Li Zhang, Xue-Mei Tan, Meng-Meng Ji, Yao Chen, Man-Man Liu, Zeng-Li Yu
July-September 2019, 3(3):141-147
DOI:10.4103/2096-2924.268157  
  1 1,356 323
REVIEW ARTICLES
Spermatogonial Stem Cell Self - renewal and Differentiation
Li-Huan Cao, Qiao-Li Zhang, Xin-Hua Lin
July-September 2017, 1(3):171-178
DOI:10.4103/2096-2924.224213  
  1 1,563 249
Epigenetic Modification in Oocyte and Preimplantation Embryonic Development
Yi-Xin Ren, William Chang, Jie Qiao
January-March 2017, 1(1):13-17
DOI:10.4103/2096-2924.210694  
  1 2,324 410
Mitochondrial Dysfunction and Age - related Oocyte Quality
Han Li, Ri-Cheng Chian
January-March 2017, 1(1):45-54
DOI:10.4103/2096-2924.210693  
  1 2,714 468
Advances in the treatment of recurrent implantation failure
Feng Guo, Ming-Juan Zhou, Ai-Jun Zhang
April-June 2017, 1(2):123-126
DOI:10.4103/2096-2924.216860  
  1 6,590 759
Modern clinical application of Ding 1541
Lin Huang, Yan-Lin Liang, Hai-Bin Wang
July-September 2018, 2(3):178-182
DOI:10.4103/2096-2924.248482  
  1 860 85
Cumulus Cells and their Associations with Immune Functions
Ping Xia, Clement Leung-Kwok Chan
January-March 2018, 2(1):59-63
DOI:10.4103/2096-2924.232877  
  1 1,257 157
Predictive modeling in reproductive medicine
Jing Lin, Xiao-Xi Sun
October-December 2018, 2(4):224-229
DOI:10.4103/2096-2924.249888  
  1 1,307 219
Strategies of infertility treatment with human immature oocytes
Ri-Cheng Chian, Ling Wang, Zhi-Yong Yang
October-December 2018, 2(4):237-248
DOI:10.4103/2096-2924.249885  
  1 1,535 177
* Source: CrossRef