• Users Online: 9
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since February 07, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Advances in the treatment of recurrent implantation failure
Feng Guo, Ming-Juan Zhou, Ai-Jun Zhang
April-June 2017, 1(2):123-126
DOI:10.4103/2096-2924.216860  
  2,506 354 1
Developmental aspect of decidual patterning
Chan Zhou, Hai-Li Bao, Shuang-Bo Kong, Jin-Hua Lu, Hai-Bin Wang
April-June 2017, 1(2):100-114
DOI:10.4103/2096-2924.216864  
  1,517 109 -
Mitochondrial Dysfunction and Age - related Oocyte Quality
Han Li, Ri-Cheng Chian
January-March 2017, 1(1):45-54
DOI:10.4103/2096-2924.210693  
  1,223 209 -
Environmentally induced paternal epigenetic inheritance and its effects on offspring health
Zheng-Hui Zhao, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun
April-June 2017, 1(2):89-99
DOI:10.4103/2096-2924.216862  
  1,256 163 -
Epigenetic Modification in Oocyte and Preimplantation Embryonic Development
Yi-Xin Ren, William Chang, Jie Qiao
January-March 2017, 1(1):13-17
DOI:10.4103/2096-2924.210694  
  1,063 199 1
ORIGINAL ARTICLES
Effects of Dehydroepiandrosterone on Embryo Quality and Follicular Fluid Markers in Patients with Diminished Ovarian Reserves
Jing Fu, Hua-Feng Jiang, Lu Li, Ai-Jie Xin, Yi-Juan Sun, Xiao-Xi Sun
January-March 2017, 1(1):1-8
DOI:10.4103/2096-2924.210696  
  1,069 190 1
REVIEW ARTICLES
Role of Related Regulatory Long Noncoding RNAs on Mammalian Spermatogenesis
Kang-Sheng Liu, Xiao-Dong Mao, Feng Pan, Ling-Juan Gao, Xiu-Feng Ling
January-March 2017, 1(1):18-22
DOI:10.4103/2096-2924.210690  
  894 160 -
Immune Regulation at Maternal-fetal Interface in Early Pregnancy
Wen-Jie Zhou, Ming-Qing Li, Da-Jin Li
January-March 2017, 1(1):36-44
DOI:10.4103/2096-2924.210695  
  822 136 -
Estrogen Biosynthesis and Its Regulation in Endometriosis
Qiu-Ming Qi, Sun-Wei Guo, Xi-Shi Liu
January-March 2017, 1(1):55-61
DOI:10.4103/2096-2924.210698  
  852 103 -
ORIGINAL ARTICLES
Dysbiosis of gut microbiota contributes to chronic stress in endometriosis patients via activating inflammatory pathway
Jing Xu, Ke Li, Lin Zhang, Qi-Yu Liu, Yun-Ke Huang, Yu Kang, Cong-Jian Xu
October-December 2017, 1(4):221-227
DOI:10.4103/2096-2924.224916  
  772 110 -
Association study between polycystic ovary syndrome and THADA gene polymorphisms in xinjiang uygur women
Xia Li, Yu-Hong Huang, Hai-Qing Tian, Meng Zhang, Xiao-Lin La
April-June 2017, 1(2):80-83
DOI:10.4103/2096-2924.216859  
  799 67 -
REVIEW ARTICLES
Biological Functions and Research Methods of Long Noncoding RNAs
Jing Ma, Qing Chen, Duan Ma
January-March 2017, 1(1):23-29
DOI:10.4103/2096-2924.210697  
  734 126 -
ORIGINAL ARTICLES
Caulis sargentodoxae prescription inhibits angiogenesis-related cytokines in a rat endometriosis model
Meng-Fei Zhuang, Yang Cao, Yan Shi, Lin Yu, Ya-Nan Niu, Ting-Ting Zhang, Zhao-Gui Sun
October-December 2017, 1(4):189-197
DOI:10.4103/2096-2924.224911  
  720 122 -
REVIEW ARTICLES
Application of Single-cell Sequencing Technologies in Reproductive Medicine
Peng Yuan, Li-Ying Yan, Jie Qiao
January-March 2017, 1(1):30-35
DOI:10.4103/2096-2924.210691  
  710 130 -
ORIGINAL ARTICLES
Analysis of the Fragile X Mental Retardation 1 Premutation in Han Chinese Women Presenting with Primary Ovarian Insufficiency
Qing Chen, Qi-Qi Wang, Bao-Zhu Cai, Xiao-Jun Ren, Feng Zhang, Xiao-Jin Zhang
January-March 2017, 1(1):9-12
DOI:10.4103/2096-2924.210692  
  706 130 1
Cytogenetic analysis for fetal chromosomal abnormalities by amniocentesis: Review of over 40,000 consecutive cases in a single center
Shuo Zhang, Ming Yin, Jian-Zhong Xu, Cai-Xia Lei, Jun-Ping Wu, Xiao-Xi Sun, Yue-Ping Zhang
April-June 2017, 1(2):84-88
DOI:10.4103/2096-2924.216865  
  728 98 -
The influence of sperm DNA damage and semen homocysteine on male infertility
Kang-Sheng Liu, Feng Pan, Ya-Jun Chen, Xiao-Dong Mao
October-December 2017, 1(4):228-232
DOI:10.4103/2096-2924.224910  
  635 174 -
Effect of weight loss on In Vitro fertilization treatment outcome
Jing-Yan Song, Shan Xiang, Zhen-Gao Sun
October-December 2017, 1(4):210-215
DOI:10.4103/2096-2924.224915  
  716 75 -
Induction of ovulation with clomiphene citrate combined with bromocriptine in polycystic ovary syndrome patients with infertility: A prospective, randomized, and controlled clinical trial
Hai-Yun Guan, Wei Zhang, Bing-Qing Huang
October-December 2017, 1(4):216-220
DOI:10.4103/2096-2924.224917  
  625 65 -
REVIEW ARTICLE
Recent progress in identifying genetic and epigenetic contributions to epilepsy
Zi-Ying Hu, Hong-Yan Wang, Yi Wang
October-December 2017, 1(4):239-249
DOI:10.4103/2096-2924.224912  
  621 64 -
ORIGINAL ARTICLES
Impact of progesterone on inhibins during controlled ovarian stimulation
Jing Ye, Qiu-Ju Chen, Wen He, Jie Zhang, Hong-Juan Ye, Yong-Lun Fu, Qi-Feng Lyu, Yan-Ping Kuang
April-June 2017, 1(2):69-76
DOI:10.4103/2096-2924.216866  
  578 99 -
Analysis of factors influencing the cumulative pregnancy outcome of In Vitro fertilization-embryo transfer in women aged 35 years and older with normal ovarian reserve
Meng Zhang, Tao Bu, Hai-Qing Tian, Xia Li, Xiao-Hui Wan, Xin-Min Mao, Qing-Li Wang, Xiao-Lin La
October-December 2017, 1(4):204-209
DOI:10.4103/2096-2924.224913  
  589 65 -
Influence of vitamin D level in the second trimester of pregnancy on the complications of chinese pregnant women and fetuses
Ling Yang, Li-Ge Song, Yi-Hua Wang, Dong Zhao
April-June 2017, 1(2):77-79
DOI:10.4103/2096-2924.216858  
  589 60 -
Galectin-9 Promotes Human Trophoblast Cell Invasion through Matrix Metalloproteinase-2 and p38 Signaling Pathway
Feng-Run Sun, Chun-Qing Chen, Min Yu, Song-Cun Wang, Da-Jin Li, Mei-Rong Du
January-March 2018, 2(1):1-7
DOI:10.4103/2096-2924.232880  
  536 102 -
Expression of cellular FLICE-like inhibitory protein in granulosa cells in In Vitro fertilization patients with advanced endometriosis
Jian-Ping Zhang, Mei-Qin Yan, Yao-Qin Wang, Fang Yang, Juan Liu, Xue-Qing Wu
April-June 2017, 1(2):63-68
DOI:10.4103/2096-2924.216861  
  542 88 -