• Users Online: 364
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2020| January-March  | Volume 4 | Issue 1  
    Online since April 2, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
EXPERT REVIEWS
Single-cell RNA expression profiling of ACE2 and AXL in the human maternal–Fetal interface
Qing-Liang Zheng, Tao Duan, Li-Ping Jin
January-March 2020, 4(1):7-10
DOI:10.4103/2096-2924.278679  
  6 4,816 264
CASE REPORT
Successful pregnancy following transfer of embryo with dissolved zona pellucida
Hong-Xing Li
January-March 2020, 4(1):60-62
DOI:10.4103/2096-2924.281856  
  - 138 25
CLINICAL GUIDELINE
Diagnostic guidelines for infertility
Zi-Jiang Chen, Jia-Yin Liu, He-Feng Huang, Jie Qiao, Can-Quan Zhou, Guo-Ning Huang, Ying-Pu Sun, Dong-Zi Yang, Xiao-Yan Liang, Qi Yu, Yun Sun, Zheng Li, Li-Qing Fan, Cong-Jian Xu, Yuan-Hua Huang, Xue-Hong Zhang, Jing Yang, Shao-Ming Lu, Lin-Lin Cui, Jun-Hao Yan, Jin-Fang Lin
January-March 2020, 4(1):11-17
DOI:10.4103/2096-2924.281853  
  - 274 64
EXPERT REVIEWS
Current status and recent advances in preimplantation genetic testing for structural rearrangements
Shuo Zhang, Cai-Xia Lei, Xiao-Xi Sun, Cong-Jian Xu
January-March 2020, 4(1):1-6
DOI:10.4103/2096-2924.281855  
  - 279 58
ORIGINAL ARTICLES
Vitrification of In vitro-matured Oocytes: Effects of meiotic spindle morphology on clinical outcome
Rui-Huan Gu, Zhi-Chao Li, Jing-Wen Lang, Hua Chen, Yun Feng, Song Guo, Jing Fu, Xiao-Xi Sun, Yi-Juan Sun
January-March 2020, 4(1):18-24
DOI:10.4103/2096-2924.281854  
  - 242 55
Effects of vitrification on the imprinted gene Snrpn in neonatal placental tissue
Jian-Feng Yao, Yan-Fang Huang, Rong-Fu Huang, Su-Xia Lin, Cai-Qiong Guo, Cheng-Zhou Hua, Pei-Ya Wu, Ji-Feng Hu, You-Zhu Li
January-March 2020, 4(1):25-31
DOI:10.4103/2096-2924.281851  
  - 220 38
In vitro fertilization with single-Nucleotide polymorphism microarray-based preimplantation genetic testing for aneuploidy significantly improves clinical outcomes in infertile women with recurrent pregnancy loss: A randomized controlled trial
Yi-Lun Sui, Cai-Xia Lei, Jiang-Feng Ye, Jing Fu, Shuo Zhang, Lu Li, Xian-Dong Peng, Yue-Ping Zhang, Guo-Wu Chen, Xiao-Xi Sun
January-March 2020, 4(1):32-41
DOI:10.4103/2096-2924.281852  
  - 154 23
Implementation of international society guidelines on chorionicity determination in twins: A multi-Center cohort study in mainland China
Su-Wen Wu, Qiong-Jie Zhou, Xi-Rong Xiao, Yu Xiong, Huan Liang, Jie Shen, Jon Barrett, Hong Wang, Xiao-Tian Li
January-March 2020, 4(1):42-52
DOI:10.4103/2096-2924.281857  
  - 138 26
REVIEW ARTICLE
Innate lymphoid cells in normal pregnancy and pregnancy-Related diseases
Cheng-Jie Wang, Yi Yu, Ming-Qing Li, Wei-Rong Gu
January-March 2020, 4(1):53-59
DOI:10.4103/2096-2924.281858  
  - 140 25